MEVZUAT ARŞİV
Resmi Gazete
Haber Başlığı Tarih Link
1 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (7143 Sayılı Kanun) 18.5.2018 Görüntüle
2 Bakanlar Kurulu Kararı (2018/11750) 18.5.2018 Görüntüle
3 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11818 17.5.2018 Görüntüle
4 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) 12.5.2018 Görüntüle
5 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11658 9.5.2018 Görüntüle
6 Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/2) 9.5.2018 Görüntüle
7 2018/2. Dönem YMM ve SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru 8.5.2018 Görüntüle
8 Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşların Girdikleri 8.5.2018 Görüntüle
9 Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2018/21) 8.5.2018 Görüntüle
10 Bakanlar Kurulu Kararı 2018/11674 5.5.2018 Görüntüle
11 Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik 4.5.2018 Görüntüle
12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11651 28.4.2018 Görüntüle
13 İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar BKK 2018/11608 28.4.2018 Görüntüle
14 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/32] Sayılı Kararı 26.4.2018 Görüntüle
15 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/30] Sayılı Kararı 26.4.2018 Görüntüle
16 Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 72 26.4.2018 Görüntüle
17 Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 22’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 71 26.4.2018 Görüntüle
18 Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 27.4.2018 Görüntüle
19 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.4.2018 Görüntüle
20 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı 18.4.2018 Görüntüle
21 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385) 17.4.2018 Görüntüle
22 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384) 17.4.2018 Görüntüle
23 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04 [01/19] Sayılı Kararı 16.4.2018 Görüntüle
24 2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 14.4.2018 Görüntüle
25 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11510 11.4.2018 Görüntüle
26 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8.4.2018 Görüntüle
27 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8.4.2018 Görüntüle
28 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8.4.2018 Görüntüle
29 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 7.4.2018 Görüntüle
30 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7104 Sayılı Kanun) 6.4.2018 Görüntüle
31 Anayasa Mahkemesinin 28/2/2018 Tarihli ve E: 2017/117, K: 2018/28 Sayılı Kararı 4.4.2018 Görüntüle
32 Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar BKK 2018/11500 31.3.2018 Görüntüle
33 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılması, Denetim ve Uzlaşma Yönetmeliği 31.3.2018 Görüntüle
34 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.3.2018 Görüntüle
35 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 30.3.2018 Görüntüle
36 Anayasa Mahkemesinin 28/2/2018 Tarihli ve E: 2016/141, K: 2018/27 Sayılı Kararı 29.3.2018 Görüntüle
37 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar BKK 2018/11542 28.3.2018 Görüntüle
38 Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7103 Sayılı Kanun) 28.3.2018 Görüntüle
39 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) 23.3.2018 Görüntüle
40 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493) 21.3.2018 Görüntüle
41 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 21.3.2018 Görüntüle
42 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 15.3.2018 Görüntüle
43 İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7101 Sayılı Kanun) 15.3.2018 Görüntüle
44 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.3.2018 Görüntüle
45 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7099 Sayılı Kanun) 10.3.2018 Görüntüle
46 2018 Bağımsız Denetçilik Sınavı 7.3.2018 Görüntüle
47 Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı 3.3.2018 Görüntüle
48 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 383) 2.3.2018 Görüntüle
49 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17.2.2018 Görüntüle
50 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) 28.2.2018 Görüntüle
51 Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.2.2018 Görüntüle
52 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284 24.2.2018 Görüntüle
53 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar BKK 2018/11285 24.2.2018 Görüntüle
54 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.2.2018 Görüntüle
55 Mali İstatistik Yönetmeliği 24.2.2018 Görüntüle
56 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297 22.2.2018 Görüntüle
57 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar BKK 2018/11213 16.2.2018 Görüntüle
58 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) 15.2.2018 Görüntüle
59 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13.2.2018 Görüntüle
60 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190 10.2.2018 Görüntüle
61 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) 6.2.2018 Görüntüle
62 Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 6.2.2018 Görüntüle
63 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6.2.2018 Görüntüle
64 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 6.2.2018 Görüntüle
65 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11333 3.2.2018 Görüntüle
66 Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 31.1.2018 Görüntüle
67 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) 31.1.2018 Görüntüle
68 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.1.2018 Görüntüle
69 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45) 30.1.2018 Görüntüle
70 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) 25.1.2018 Görüntüle
71 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 25.1.2018 Görüntüle
72 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11201 25.1.2018 Görüntüle
73 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 25.1.2018 Görüntüle
74 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46) 25.1.2018 Görüntüle
75 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11212 24.1.2018 Görüntüle
76 Anayasa Mahkemesinin 13/12/2017 Tarihli ve E: 2016/14, K: 2017/170 Sayılı Kararı 24.1.2018 Görüntüle
77 Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2017/150, K: 2017/162 Sayılı Kararı 24.1.2018 Görüntüle
78 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11133 20.1.2018 Görüntüle
79 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11093 20.1.2018 Görüntüle
80 Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) 19.1.2018 Görüntüle
81 Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1) 19.1.2018 Görüntüle
82 Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3) 19.1.2018 Görüntüle
83 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9) 13.1.2018 Görüntüle
84 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) 13.1.2018 Görüntüle
85 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 13.1.2018 Görüntüle
86 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) 13.1.2018 Görüntüle
87 Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.1.2018 Görüntüle
88 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12/1/2018 Görüntüle
89 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 1/1/2018 Görüntüle
90 Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4/1/2018 Görüntüle
91 2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 5/1/2018 Görüntüle
92 Karayolu Taşıma Yönetmeliği 8/1/2018 Görüntüle
93 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11106 9/1/2018 Görüntüle
94 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 30.12.2017 Görüntüle
95 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar 30.12.2017 Görüntüle
96 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30.12.2017 Görüntüle
97 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) 30.12.2017 Görüntüle
98 BKK 2017/11171 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30.12.2017 Görüntüle
99 2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 30.12.2017 Görüntüle
100 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 30.12.2017 Görüntüle
101 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar 30.12.2017 Görüntüle
102 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30.12.2017 Görüntüle
103 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) 31.12.2017 Görüntüle
104 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16) 31.12.2017 Görüntüle
105 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382) 31.12.2017 Görüntüle
106 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar 1.1.2018 Görüntüle
107 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 1.1.2018 Görüntüle
108 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 1.1.2018 Görüntüle
109 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar 1.1.2018 Görüntüle
110 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) 29.12.2017 Görüntüle
111 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) 29.12.2017 Görüntüle
112 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) 29.12.2017 Görüntüle
113 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) 29.12.2017 Görüntüle
114 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) 29.12.2017 Görüntüle
115 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) 29.12.2017 Görüntüle
116 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) 29.12.2017 Görüntüle
117 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380) 28.12.2017 Görüntüle
118 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 28.12.2017 Görüntüle
119 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 27.12.2017 Görüntüle
120 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 27.12.2017 Görüntüle
121 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) 26.12.2017 Görüntüle
122 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301) 23.12.2017 Görüntüle
123 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) 23.12.2017 Görüntüle
124 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) 23.12.2017 Görüntüle
125 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 21.12.2017 Görüntüle
126 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) 21.12.2017 Görüntüle
127 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) 21.12.2017 Görüntüle
128 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7063 Sayılı 20.12.2017 Görüntüle
129 Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/36, K: 2017/147 Sayılı Kararı 20.12.2017 Görüntüle
130 Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2016/43, K: 2017/146 Sayılı Kararı 20.12.2017 Görüntüle
131 Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 105) 19.12.2017 Görüntüle
132 Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ Sıra No: 32’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 104) 19.12.2017 Görüntüle
133 Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ Sıra No: 40’ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 103) 19.12.2017 Görüntüle
134 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 102) 19.12.2017 Görüntüle
135 Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 101) 19.12.2017 Görüntüle
136 Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 100) 19.12.2017 Görüntüle
137 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ Sıra No: 8’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 99) 19.12.2017 Görüntüle
138 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 98) 19.12.2017 Görüntüle
139 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 97) 19.12.2017 Görüntüle
140 Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 95) 19.12.2017 Görüntüle
141 Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 94) 19.12.2017 Görüntüle
142 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 93) 19.12.2017 Görüntüle
143 Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 211’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 92) 19.12.2017 Görüntüle
144 Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 91) 19.12.2017 Görüntüle
145 TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 42’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90) 19.12.2017 Görüntüle
146 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ Sıra No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 89) 19.12.2017 Görüntüle
147 Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 88) 19.12.2017 Görüntüle
148 şletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 87) 19.12.2017 Görüntüle
149 Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 86) 19.12.2017 Görüntüle
150 Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2017/137, K: 2017/161 Sayılı Kararı 19.12.2017 Görüntüle
151 Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 85) 18.12.2017 Görüntüle
152 Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:84) 18.12.2017 Görüntüle
153 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 83) 18.12.2017 Görüntüle
154 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 82) 17.12.2017 Görüntüle
155 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:81) 17.12.2017 Görüntüle
156 ştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 80) 17.12.2017 Görüntüle
157 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 79) 17.12.2017 Görüntüle
158 Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 78) 17.12.2017 Görüntüle
159 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 77) 17.12.2017 Görüntüle
160 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 75) 17.12.2017 Görüntüle
161 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) 17.12.2017 Görüntüle
162 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) 17.12.2017 Görüntüle
163 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) 17.12.2017 Görüntüle
164 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 73) 16.12.2017 Görüntüle
165 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 72) 16.12.2017 Görüntüle
166 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 71) 16.12.2017 Görüntüle
167 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ Sıra No: 26’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 70) 16.12.2017 Görüntüle
168 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 69) 16.12.2017 Görüntüle
169 Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 68) 16.12.2017 Görüntüle
170 Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 67) 16.12.2017 Görüntüle
171 Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 66) 16.12.2017 Görüntüle
172 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 65) 16.12.2017 Görüntüle
173 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 64) 16.12.2017 Görüntüle
174 Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 63) 16.12.2017 Görüntüle
175 Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 62) 16.12.2017 Görüntüle
176 Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:61) 16.12.2017 Görüntüle
177 Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 60) 16.12.2017 Görüntüle
178 Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 59) 16.12.2017 Görüntüle
179 İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58) 16.12.2017 Görüntüle
180 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 57) 16.12.2017 Görüntüle
181 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805) 16.12.2017 Görüntüle
182 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 240) 16.12.2017 Görüntüle
183 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) 14.12.2017 Görüntüle
184 BKK 2017/10938 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.12.2017 Görüntüle
185 BKK 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.12.2017 Görüntüle
186 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146) 14.12.2017 Görüntüle
187 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 70 (Yazılı Beyanlar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 580) 13.12.2017 Görüntüle
188 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 69 (Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 560) 13.12.2017 Görüntüle
189 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 68 (İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 510) 13.12.2017 Görüntüle
190 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500) 13.12.2017 Görüntüle
191 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450) 13.12.2017 Görüntüle
192 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 65 (İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 315) 13.12.2017 Görüntüle
193 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 300) 13.12.2017 Görüntüle
194 Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.12.2017 Görüntüle
195 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810) 11.12.2017 Görüntüle
196 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800) 11.12.2017 Görüntüle
197 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320) 8.12.2017 Görüntüle
198 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330) 8.12.2017 Görüntüle
199 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 7.12.2017 Görüntüle
200 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200) 7.12.2017 Görüntüle
201 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220) 7.12.2017 Görüntüle
202 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230) 7.12.2017 Görüntüle
203 Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17) 7.12.2017 Görüntüle
204 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299) 6.12.2017 Görüntüle
205 7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5.12.2017 Görüntüle
206 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 5.12.2017 Görüntüle
207 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) 5.12.2017 Görüntüle
208 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27) 5.12.2017 Görüntüle
209 Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar – Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54 1.12.2017 Görüntüle
210 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) 1.12.2017 Görüntüle
211 BKK 2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar 25.11.2017 Görüntüle
212 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379) 24.11.2017 Görüntüle
213 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 18.11.2017 Görüntüle
214 Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.11.2017 Görüntüle
215 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/11/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı 16.11.2017 Görüntüle
216 Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.11.2017 Görüntüle
217 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) 11.11.2017 Görüntüle
218 Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.11.2017 Görüntüle
219 Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği 4.11.2017 Görüntüle
220 7039 Sayılı Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.11.2017 Görüntüle
221 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar 31.10.2017 Görüntüle
222 Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ 31.10.2017 Görüntüle
223 İş Mahkemeleri Kanunu 7036 Sayılı Kanun 25.10.2017 Görüntüle
224 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.10.2017 Görüntüle
225 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2017 Görüntüle
226 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar BKK 2017/10834 20.10.2017 Görüntüle
227 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10821 19.10.2017 Görüntüle
228 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 5/10/2017 Tarihli ve 10507/20106 Sayılı Kararı 18.10.2017 Görüntüle
229 Anayasa Mahkemesinin 28/9/2017 Tarihli ve E: 2016/198, K: 2017/144 Sayılı Kararı 18.10.2017 Görüntüle
230 Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.10.2017 Görüntüle
231 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.10.2017 Görüntüle
232 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11.10.2017 Görüntüle
233 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.10.2017 Görüntüle
234 Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2016/191, K: 2017/131 Sayılı Kararı 10.10.2017 Görüntüle
235 Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6.10.2017 Görüntüle
236 (BKK-2017/10687) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 29.9.2017 Görüntüle
237 İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 1.10.2017 Görüntüle
238 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) 30.9.2017 Görüntüle
239 BKK 2017/10803 Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar 28.9.2017 Görüntüle
240 BKK 2017/10840 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 27.9.2017 Görüntüle
241 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) 27.9.2017 Görüntüle
242 Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.9.2017 Görüntüle
243 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4) 26.9.2017 Görüntüle
244 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1) 26.9.2017 Görüntüle
245 22.9.2017 Görüntüle
246 22.9.2017 Görüntüle
247 Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 21.9.2017 Görüntüle
248 Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 21.9.2017 Görüntüle
249 Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.9.2017 Görüntüle
250 BKK 2017/10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 20.9.2017 Görüntüle
251 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/11) 13.9.2017 Görüntüle
252 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12) 14.9.2017 Görüntüle
253 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] Sayılı Kararı 12.9.2017 Görüntüle
254 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 25.8.2017 Görüntüle
255 Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.8.2017 Görüntüle
256 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.8.2017 Görüntüle
257 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.8.2017 Görüntüle
258 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.8.2017 Görüntüle
259 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.8.2017 Görüntüle
260 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.8.2017 Görüntüle
261 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2017/10465 19.8.2017 Görüntüle
262 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2017/10465 19.8.2017 Görüntüle
263 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) 18.8.2017 Görüntüle
264 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.8.2017 Görüntüle
265 Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2017/10543) 17.8.2017 Görüntüle
266 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.8.2017 Görüntüle
267 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2017/10585) 10.8.2017 Görüntüle
268 Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılmasına Hakkında Mecburi Meslek Kararı 13.8.2017 Görüntüle
269 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 11.8.2017 Görüntüle
270 Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/44, K: 2017/118 Sayılı Kararı 11.8.2017 Görüntüle
271 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği 8.8.2017 Görüntüle
272 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (BKK-10542) 6.8.2017 Görüntüle
273 Bilirkişilik Yönetmeliği 3.8.2017 Görüntüle
274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (2017-10412) 2.8.2017 Görüntüle
275 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı 2.8.2017 Görüntüle
276 Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) 29.7.2017 Görüntüle
277 BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar 29.7.2017 Görüntüle
278 BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 28.7.2017 Görüntüle
279 BKK 2017/10468 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar 28.7.2017 Görüntüle
280 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48) 27.7.2017 Görüntüle
281 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1) 26.7.2017 Görüntüle
282 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) 25.7.2017 Görüntüle
283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Sözkonusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 21.7.2017 Görüntüle
284 Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik 21.7.2017 Görüntüle
285 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.7.2017 Görüntüle
286 Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/24, K: 2017/112 Sayılı Kararı 19.7.2017 Görüntüle
287 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.7.2017 Görüntüle
288 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7.7.2017 Görüntüle
289 Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2017/3) 7.7.2017 Görüntüle
290 Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6) 7.7.2017 Görüntüle
291 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22/6/2017 Tarihli ve 10472/20071 Sayılı Kararı 6.7.2017 Görüntüle
292 BKK 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 3.7.2017 Görüntüle
293 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481) 1.7.2017 Görüntüle
294 7033 Sayılı Kanun Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1.7.2017 Görüntüle
295 Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.6.2017 Görüntüle
296 Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a) 30.6.2017 Görüntüle
297 BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar 30.6.2017 Görüntüle
298 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.6.2017 Görüntüle
299 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 24.6.2017 Görüntüle
300 Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.6.2017 Görüntüle
301 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) 22.6.2017 Görüntüle
302 Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik 22.6.2017 Görüntüle
303 Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2017/1) 20.6.2017 Görüntüle
304 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) 9.6.2017 Görüntüle
305 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) 9.6.2017 Görüntüle
306 Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9.6.2017 Görüntüle
307 Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 6.6.2017 Görüntüle
308 Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6.6.2017 Görüntüle
309 Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) 6.6.2017 Görüntüle
310 Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6.6.2017 Görüntüle
311 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 3.6.2017 Görüntüle
312 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 3.6.2017 Görüntüle
313 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 3.6.2017 Görüntüle
314 Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1) 2.6.2017 Görüntüle
315 Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 72) 2.6.2017 Görüntüle
316 Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2.6.2017 Görüntüle
317 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1.6.2017 Görüntüle
318 Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 27.5.2017 Görüntüle
319 Bazıı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7020) 27.5.2017 Görüntüle
320 Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.5.2017 Görüntüle
321 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326 20.5.2017 Görüntüle
322 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (7018 Sayılı Kanun) 20.5.2017 Görüntüle
323 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği 18.5.2017 Görüntüle
324 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4) 18.5.2017 Görüntüle
325 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 16.5.2017 Görüntüle
326 BKK 2017/10071 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar 13.5.2017 Görüntüle
327 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.5.2017 Görüntüle
328 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 11.5.2017 Görüntüle
329 BKK 2017/10051 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar 11.5.2017 Görüntüle
330 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9.5.2017 Görüntüle
331 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) 5.5.2017 Görüntüle
332 Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği 5.5.2017 Görüntüle
333 BKK 2017/10092 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5.5.2017 Görüntüle
334 Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2017/47, K: 2017/84 Sayılı Kararı 4.5.2017 Görüntüle
335 BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 3.5.2017 Görüntüle
336 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3.5.2017 Görüntüle
337 BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 29.4.2017 Görüntüle
338 Anayasa Mahkemesinin 12/4/2017 Tarihli ve E: 2017/23, K: 2017/93 Sayılı Kararı 27.4.2017 Görüntüle
339 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.4.2017 Görüntüle
340 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) 25.4.2017 Görüntüle
341 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği 25.4.2017 Görüntüle
342 Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.4.2017 Görüntüle
343 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.4.2017 Görüntüle
344 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) 22.4.2017 Görüntüle
345 BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 21.4.2017 Görüntüle
346 Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 19.4.2017 Görüntüle
347 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.4.2017 Görüntüle
348 Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2017/14, K: 2017/83 Sayılı Kararı 18.4.2017 Görüntüle
349 Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/168, K: 2017/82 Sayılı Kararı 18.4.2017 Görüntüle
350 Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.4.2017 Görüntüle
351 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1) 13.4.2017 Görüntüle
352 Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ 13.4.2017 Görüntüle
353 Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik 12.4.2017 Görüntüle
354 Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ 8.4.2017 Görüntüle
355 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.3.2017 Görüntüle
356 Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.3.2017 Görüntüle
357 Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Kararlar 25.3.2017 Görüntüle
358 Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.3.2017 Görüntüle
359 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 30.3.2017 Görüntüle
360 BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.3.2017 Görüntüle
361 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) 31.3.2017 Görüntüle
362 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/10) 31.3.2017 Görüntüle
363 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1) 31.3.2017 Görüntüle
364 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) 1.4.2017 Görüntüle
365 Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 4.4.2017 Görüntüle
366 BKK 2017/9988 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 5.4.2017 Görüntüle
367 BKK 2017/9986 Merkezi Ankara’da Olmak Üzere 100.000.000 Türk Lirası Sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 6.4.2017 Görüntüle
  SGK Genelgesi
  Haber Başlığı Tarih Link
  1 2018/12 2.4.2018 Görüntüle
  2 2018/11 – Otomatik İşyeri Tescili 20.3.2018 Görüntüle
  3 2018/9 “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri” 2.3.2018 Görüntüle
  4 2018/6 5.2.2018 Görüntüle
  5 Kayıt dışı istihdam ile mücadele 1.2.2018 Görüntüle
  6 2018/5 “Kadroya geçirilecek alt işveren işçileri” 29.1.2018 Görüntüle
  7 2018/4 “2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik” 29.1.2018 Görüntüle
  8 2018/3 “2008-88, 2009-62 ve 2011-13 sayılı Genelgelerde değişiklik” 29.1.2018 Görüntüle
  9 2018/2 SGK Genelgesi “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” 24.1.2018 Görüntüle
  10 “Süresi İçinde Yapılmayan Tarım Tescilleri” SGK Genelge 2017/32 4/1/2018 Görüntüle
  11 2011/53 Sayılı Genelgenin Tebliğ İşlemleri ve Süreler ile İlgili Bölümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 2017/30 Sayılı Genelge 2.1.2018 Görüntüle
  12 2017/25 26.9.2017 Görüntüle
  13 SGK Genelgesi 2017/26 (Genel Sağlık Sigortası) 25.9.2017 Görüntüle
  14 2017/24 9.7.2017 Görüntüle
  15 2017/22 Kurum Rücuen Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Genelge 19.6.2017 Görüntüle
  16 2017/21 8.6.2017 Görüntüle
  17 SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik) 8.5.2017 Görüntüle
  18 E-Bildirge Hakkında Duyuru 16.4.2017 Görüntüle
  19 Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama 13.4.2017 Görüntüle
  20 2017/16 Sayılı Genelge 6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler 6.4.2017 Görüntüle
  21 2017/10 Sayılı Genelgede Değişikliğe İlişkin 2017/17 Sayılı Genelge 6.4.2017 Görüntüle
   SGK Duyurusu
   Haber Başlığı Tarih Link
   1 SGK Online Banka Tahsilat Sistemi Duyurusu 18.5.2018 Görüntüle
   2 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Alındı 10.5.2018 Görüntüle
   3 Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Alındı 10.5.2018 Görüntüle
   4 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca veya Bu Kurumlarca Kurulan Tüzel Kişiliklerce Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmeye İlişkin Duyuru 2.4.2018 Görüntüle
   5 4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması 22.3.2018 Görüntüle
   6 Genel Sağlık Sigortalılarının Dikkatine 15.3.2018 Görüntüle
   7 Genel Sağlık Sigortalılarımızın Dikkatine 15.3.2018 Görüntüle
   8 4/1-(b) Günlük Ödeme Konulu Genel Yazı 13.3.2018 Görüntüle
   9 Kamu iş yerleri ile özel iş yeri olup ters iş yeri kodu atılan iş yerlerinin 2018/Ocak dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresi 7 Mart 2018 tarihine uzatıldı 3.3.2018 Görüntüle
   10 Kamu İşyerleri İçin 2018/Ocak Ayı Belgelerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru 3.3.2018 Görüntüle
   11 SGK İle T.C. Ziraat Bankası Arasında İmzalanan Kredi İşbirliği Protokolüne İlişkin Duyuru 14.2.2018 Görüntüle
   12 Tütün İkramiyeleri ve Aylık Fark Tutarları 25 Ocak’ta Ödenecek 24.1.2018 Görüntüle
   13 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Başlanılması 19.1.2018 Görüntüle
   14 Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik 19.1.2018 Görüntüle
   15 Ceza İnfaz Kurumlarında Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılan 4/C Sigortalıları İçin Düzenlenecek Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Hakkında Duyuru 17.1.2018 Görüntüle
   16 Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru 9/1/2018 Görüntüle
   17 Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemleri Hakkında Duyuru 3.1.2018 Görüntüle
   18 Sürekli İşçi Kadrosunu Geçiş İşlemleri Hakkında Duyuru 3.1.2018 Görüntüle
   19 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi 1.1.2018 Görüntüle
   20 2017 Yılı kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru 21.12.2017 Görüntüle
   21 E-Bildige Uygulamasında Yapılacak Kesinti Hakkında Duyuru 13.12.2017 Görüntüle
   22 2017 Kasım Ayına İlişkin Bazı Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Açıklama 7.12.2017 Görüntüle
   23 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru 29.11.2017 Görüntüle
   24 İşverenlere Önemle Duyurulur 3.11.2017 Görüntüle
   25 2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi Uzatıldı 3.11.2017 Görüntüle
   26 Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecek 31.10.2017 Görüntüle
   27 E-Fatura Hakkında Duyuru 30.10.2017 Görüntüle
   28 İsteğe Bağlı Tahsilatları Hakkında Duyuru 26.10.2017 Görüntüle
   29 Ertelenen Prim Ödemeleri Hakkında Duyuru 3.10.2017 Görüntüle
   30 SGK E-Fatura Uygulamasına Geçiş Hakkında Önemli Duyuru 1.10.2017 Görüntüle
   31 Terör Nedeniyle Bazı İl ve İlçelerdeki İşverenlerin/Sigortalıların SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru 28.9.2017 Görüntüle
   32 7020 sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırmalarda Peşin Ödeme Süresinin Uzatılması 26.9.2017 Görüntüle
   33 Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri 25.9.2017 Görüntüle
   34 7020 sayılı yapılandırmada peşin ödeme süresinin uzatılması 22.9.2017 Görüntüle
   35 SGK Tarafından Şehit, Harp ve Vazife Malüllerinin Çocuklarına Ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımı Arttı 11.9.2017 Görüntüle
   36 2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi 25.8.2017 Görüntüle
   37 SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Süresi 5 Eylül 2017 Tarihi Gün Sonuna Kadar Uzatıldı 25.8.2017 Görüntüle
   38 Elektronik Fatura Uygulamasına Geçilmesi 22.8.2017 Görüntüle
   39 Yol Yemek Prim İadeleri 14.8.2017 Görüntüle
   40 4/1-(C) Kapsamındaki Sigortalıların (Kamu Görevlilerinin) Emeklilik İşlemlerinin Hizmet Takip Programı (Hitap) Üzerinden Gönderilecek Emeklilik Belgeleri Esas Alınarak Yapılması Hakkında Duyuru 11.8.2017 Görüntüle
   41 2017 Yılı Mali Tatil 24.7.2017 Görüntüle
   42 687 Sayılı KHK`da Yer Alan Prim Desteği 24.7.2017 Görüntüle
   43 4/1-a ve 4/1-b Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2017 Temmuz Artışları 21.7.2017 Görüntüle
   44 Kurumumuzca Kamu ve Özel Sigortalılar ile Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanacak Gelir/Aylık Ödemelerine İlişkin Duyuru 21.7.2017 Görüntüle
   45 687 Sayılı KHK’da Yer Alan İşveren Desteğinde Ortalama Sigortalı Sayısı Hesabına İlişkin Açıklama 21.7.2017 Görüntüle
   46 İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB’de Faydalanılan Asgari Ücret Desteğine İlişkin 14.07.2917 Tarihli ve 8925159 Sayılı Genel Yazı 18.7.2017 Görüntüle
   47 Malullük Aylığı Bağlanmamış Olup 670/KHK Kapsamında Tazminat Hakkından Yararlananlara İlişkin Belge Türleri 17.7.2017 Görüntüle
   48 687 Sayılı KHK Kapsamında Uygulanan Prim Desteği 14.7.2017 Görüntüle
   49 4447 Geçici 17 Madde İşveren Desteği 7.7.2017 Görüntüle
   50 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Borçların Kapatılması 4.7.2017 Görüntüle
   51 Kurum Alacaklarının 7020 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına İlişkin Başvuruların Alınması 30.6.2017 Görüntüle
   52 Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkında Duyuru 22.6.2017 Görüntüle
   53 Toplu İş Sözleşmesi İmzalamış İşverenlere 2017 Yılında Sağlanacak Asgari Ücret Destek Tutarı 19.6.2017 Görüntüle
   54 Terör Nedeniyle Bazı İl ve İlçelerdeki İşverenlerin/Sigortalıların SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi 19.6.2017 Görüntüle
   55 7020 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Üzerinden Başvuru 13.6.2017 Görüntüle
   56 51 Nolu Belge Türü Güvenlik Korucuları 5.6.2017 Görüntüle
   57 14/04/2012 Tarihinden Önce Görevden Ayrılan Sigortalıların Hizmet Takip Programına Veri Aktarım Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 5.6.2017 Görüntüle
   58 Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru 31.5.2017 Görüntüle
   59 Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Hakkında Duyuru 24.5.2017 Görüntüle
   60 e-Bildirge Programı Hakkında Duyuru 15.5.2017 Görüntüle
   61 2017 Mart ayına ait Sigorta Primi Ödemesi 2.5.2017 Görüntüle
   62 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili SGK Duyurusu 30.3.2017 Görüntüle
   63 2017/10 Sayılı Genelgede Değişiklik 5.4.2017 Görüntüle
    SGK Genel Yazı
    Haber Başlığı Tarih Link
    1 Dış Temsilciliklerden Alınan Belgeler 10.5.2018 Görüntüle
    2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kadroya Geçirilen Sigortalılara Ödenecek Toplu İş Sözleşmesi Farkları Hakkında Duyuru 18.4.2018 Görüntüle
    3 Kamu İşyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Göndermesi 17.4.2018 Görüntüle
    4 Eksik Gün Bildirimleri 17.4.2018 Görüntüle
    5 Kadroya Geçirilen Alt İşveren İşçilerinin Bildirildikleri İşyerlerinin İş Kolu Kodları Hakkında Genel Yazı 16.4.2018 Görüntüle
    6 Kadroya Geçirilen İşçilere Yapılacak Fark Ödemeleri 11.4.2018 Görüntüle
    7 4/c Kapsamındaki Sigortalıların Almış Olduğu İstirahat Raporları 9.4.2018 Görüntüle
    8 Ölüm Geliri/Aylığı veya Evlenme Ödeneği ile İlgili SGK Genel Yazısı 23.3.2018 Görüntüle
    9 İlave Altı Puanlık İndirim Kapsamında 30/05/2013 Tarihli, 2013/4966 Sayılı Kararnamenin Ekli (I) ve (II) Sayılı Listelerinde Belirtilen İllerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin İndirimden Yararlanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru 13.2.2018 Görüntüle
    10 İlave Altı Puanlık İndirim Kapsamında 30/05/2013 Tarihli, 2013/4966 Sayılı Kararnamenin Ekli )I) ve (II) Sayılı Listelerinde Belirtilen İllerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin İndirimden Yararlanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru 13.2.2018 Görüntüle
    11 Yurda Giriş Çıkış Tarihlerinin Tespiti Genel Yazı 7.2.2018 Görüntüle
    12 Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli 30.1.2018 Görüntüle
    13 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2018/Ocak Artışları 26.1.2018 Görüntüle
    14 2829 Sayılı Kanuna Göre Aylık Bağlama İşlemleri 26.1.2018 Görüntüle
    15 Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olanlar 26.1.2018 Görüntüle
    16 Borç Sorgusu SGK Genel Yazı 15.12.2017 Görüntüle
    17 “Yapı Ruhsatları” SGK Genel Yazı 15.12.2017 Görüntüle
    18 Arabuluculuk Sözleşmeleri 24.11.2017 Görüntüle
    19 İşveren Vekili 23.10.2017 Görüntüle
    20 Yurtdışı Borçlanma İşlemleri 26.10.2017 Görüntüle
    21 Okul Aile Birlikleri 19.10.2017 Görüntüle
    22 4/1-(a) ve (b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamaları 11.10.2017 Görüntüle
    23 7020 Yapılandırma İstisna İşyeri İşlemleri 23.8.2017 Görüntüle
    24 Merkezi Ödemelerin 20/07/2017 tarihi İtibariyle PTT İş Yerlerinden Yapılmasına İlişkin Duyuru 27.7.2017 Görüntüle
    25 Cari Ay Dönemlerinin 6736 Sayılı Yapılandırma Taksitlere Mahsup Edilmesi Hakkında 25.7.2017 Görüntüle
    26 Yurtdışında İlk İşe Giriş ve Kısmi Aylığın Tam Aylığa Dönüştürülmesi Hakkında Genel Yazı 5.7.2017 Görüntüle
    27 Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenleri 19.6.2017 Görüntüle
    28 Hakediş Ödemeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri 13.6.2017 Görüntüle
    29 7020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar 7.6.2017 Görüntüle
    30 Noter Vekilleri 6.6.2017 Görüntüle
    31 04.04.3017 Tarihli 1877812 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kapatılıp Yeniden Açılan İşyerleri Hakkında Genel Yazı 6.4.2017 Görüntüle
     Danıştay Kararı
     Haber Başlığı Tarih Link
      Genel Yazı
      Haber Başlığı Tarih Link
      1 Onaylanan Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru 8.5.2018 Görüntüle
      2 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Düzenlenen Denetim Sözleşmelerinin Kurumumuza Bildirimi Hakkında Duyuru 17.4.2018 Görüntüle
      3 Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler İçin Düzenlenen Rotasyon Hükümlerine İlişkin Duyuru 12.3.2018 Görüntüle
      4 Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu 20.2.2018 Görüntüle
      5 On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru (Rekabet Kurumu) 5/1/2018 Görüntüle
      6 Denetimi Üstlenenler Tarafından Verilecek Eğitim Hizmetlerinden Denetlenen Şirket Çalışanlarının Faydalanması Hakkında Kurul Kararı 18.12.2017 Görüntüle
      7 E-Ticaret Bilgi Sistemi Platformu Kayıt ve Bildirim İşlemleri Başladı 6.12.2017 Görüntüle
      8 Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Duyuru İŞKUR Duyurusu 23.8.2017 Görüntüle
      9 Kooperatiflerin Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Hakkında Genelge (2017/1) 4.4.2017 Görüntüle
       Taslak
       Haber Başlığı Tarih Link
       1 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:15) 25.4.2018 Görüntüle
       2 496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 25.4.2018 Görüntüle
       3 497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 25.4.2018 Görüntüle
       4 495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 25.4.2018 Görüntüle
       5 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Taslağı 25.4.2018 Görüntüle
       6 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 25.4.2018 Görüntüle
       7 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı 25.4.2018 Görüntüle
       8 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 25.4.2018 Görüntüle
       9 494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 25.4.2018 Görüntüle
       10 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 10.4.2018 Görüntüle
       11 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı 6.4.2018 Görüntüle
       12 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı 6.4.2018 Görüntüle
       13 Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinde (Sıra No: 2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) Taslağı 12.3.2018 Görüntüle
       14 27/12/2017 Tarihi İtibarıyla Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) Taslağı Güncellenmiştir. 27.12.2017 Görüntüle
       15 Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) Taslağı 24.12.2017 Görüntüle
       16 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16) Taslağı Hazırlandı. 22.12.2017 Görüntüle
       17 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:3) Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 12.12.2017 Görüntüle
       18 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 8.12.2017 Görüntüle
       19 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Güncellendi 6.12.2017 Görüntüle
       20 Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 23.11.2017 Görüntüle
       21 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi 21.11.2017 Görüntüle
       22 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 10.11.2017 Görüntüle
       23 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı 24.10.2017 Görüntüle
       24 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi 20.9.2017 Görüntüle
       25 Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 27.8.2017 Görüntüle
       26 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 25.8.2017 Görüntüle
       27 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 11.7.2017 Görüntüle
       28 7020 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 23.6.2017 Görüntüle
       29 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Revize Edilerek Yeniden Hazırlandı. 30.5.2017 Görüntüle
       30 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağı 30.5.2017 Görüntüle
       31 12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 7.4.2017 Görüntüle
       32 45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 7.4.2017 Görüntüle
       33 Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı 24.3.2017 Görüntüle
        Tasarı
        Haber Başlığı Tarih Link
         Maliye Bakanlığı Genelgesi
         Haber Başlığı Tarih Link
         1 BÜMKO Genelge 30.1.2018 Görüntüle
         2 2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Aylıklarına İlişkin Genelge… 4/1/2018 Görüntüle
         3 Mali ve Sosyal Haklar (Genelge-2) 4/1/2018 Görüntüle
         4 2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurtdışı Aylıklarına İlişkin Genelge 4.7.2017 Görüntüle
         5 Mali ve Sosyal Haklar 4.7.2017 Görüntüle
         6 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı İç Genelgesi (Seri No: 2017/1) 15.6.2017 Görüntüle
         7 T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü “Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı” 11.4.2017 Görüntüle
          Maliye Bakanlığı Sirküleri
          Haber Başlığı Tarih Link
          1 VUK/105 11.5.2018 Görüntüle
          2 VUK Sirküleri /104 24.4.2018 Görüntüle
          3 VUK Sirküleri/103 13.4.2018 Görüntüle
          4 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/23 3.4.2018 Görüntüle
          5 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48 3.4.2018 Görüntüle
          6 VUK Sirküleri/102 27.3.2018 Görüntüle
          7 Vergi Usul Kanunu Sirküleri/101 “26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır 23.3.2018 Görüntüle
          8 Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. (VUK/100) 23.2.2018 Görüntüle
          9 VUK/99 12.2.2018 Görüntüle
          10 Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Elektronik Ortamda Gönderilmesi Gereken 2017/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı. 31.1.2018 Görüntüle
          11 Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde Son Zamanlarda Vuku Bulan ve Genel Hayatı Etkileyen Olaylar Nedeniyle Bazı Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 23.1.2018 Görüntüle
          12 KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı. VUK/96 24.11.2017 Görüntüle
          13 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 46 24.10.2017 Görüntüle
          14 Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 12.9.2017 Görüntüle
          15 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 11.7.2017 Görüntüle
          16 VUK/93 23.5.2017 Görüntüle
          17 VUK/91 20.4.2017 Görüntüle
          18 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 3.4.2017 Görüntüle
           M.B. Basın Açıklaması
           Haber Başlığı Tarih Link
           1 Vergi Daireleri 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba Günü Saat 23:59` a Kadar Açık Olacaktır. 29.5.2017 Görüntüle
            M.B. Duyurusu
            Haber Başlığı Tarih Link
            1 e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu - v1.9 yayınlanmıştır 14.5.2018 Görüntüle
            2 Engelliler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı 11.5.2018 Görüntüle
            3 30.04.2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulma ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Berat Dosyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenme Süresini 04.06.2018 Günü Sonuna Kadar Uzatan 103 Seri No.lu VUK Sirküleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu 2.5.2018 Görüntüle
            4 Defter Beyan Sisteminde Yapılan Değişikler 20.4.2018 Görüntüle
            5 “İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru “ iptal edilmiştir 16.4.2018 Görüntüle
            6 İhracat İşlemlerinde e-Faturada Navlun/Sigorta Bedellerinin Yazılması Hakkında Duyuru 16.4.2018 Görüntüle
            7 T.C. Kimlik Kartı Bedeli, Pasaport Harcı, Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, Sürücü Belgesi Harcı ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatlarına İlişkin Duyuru 13.4.2018 Görüntüle
            8 Türk Ticaret Kanunu’na Göre Açılış Tasdiki Yapılan Defter Bilgilerinin Bildirilmesi 11.4.2018 Görüntüle
            9 Elektronik Arşiv Kılavuzu 4.4.2018 Görüntüle
            10 2017 Dönemi Kurumlar, 2018 Dönemi Kurum Geçici, Harç Kamu, Harç Diğer, 2018/03 Dönemi Aylık MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30, ÖTV2B, ÖTV3B ile 2018/03 2. Döneme Ait ÖTV1 Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler 3.4.2018 Görüntüle
            11 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigortanın Yazılması Hakkında 2.4.2018 Görüntüle
            12 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor 19.3.2018 Görüntüle
            13 Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru 16.3.2018 Görüntüle
            14 Perakende Mal ve Hizmet Satışlarında Kullanılan Satış Uygulama Yazılımları, Sipariş Ve Harici Sistemlerin Ödeme Kaydedici Cihazlarla Bağlantılı Olarak Kullanılması Zorunluluğu Hakkında Duyuru 14.3.2018 Görüntüle
            15 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması 1.3.2018 Görüntüle
            16 MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30 Beyannamelerinde Değişiklik; 1.3.2018 Görüntüle
            17 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 1.3.2018 Görüntüle
            18 İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı 28.2.2018 Görüntüle
            19 e-Fatura ile İlgili Duyuru 19.2.2018 Görüntüle
            20 “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi 15.2.2018 Görüntüle
            21 E-Fatura Belgesini Reklam Amaçlı Düzenleyenler Hakkında Duyuru 13.2.2018 Görüntüle
            22 Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hakkında Duyuru 13.2.2018 Görüntüle
            23 Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) Etmesi Halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname 12.2.2018 Görüntüle
            24 e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.8) güncellenmiştir 9.2.2018 Görüntüle
            25 1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru 9.2.2018 Görüntüle
            26 Planlı Bakım Çalışması Duyurusu 8.2.2018 Görüntüle
            27 Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru 7.2.2018 Görüntüle
            28 e-Fatura, e-Defter, e-Bilet uygulamalarında sıkça sorulan sorular güncellenmiştir 6.2.2018 Görüntüle
            29 2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Aşamasında %5 İndiriminden Faydalanabilme Kuralları Hakkında Kılavuz 6.2.2018 Görüntüle
            30 Basit Usul Beyannamesi Hakkında Önemli Duyuru 2.2.2018 Görüntüle
            31 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 1.2.2018 Görüntüle
            32 Vergi Daireleri 30 Ocak 2018 Salı ve 31 Ocak 2018 Çarşamba Günü Saat 19:00` a Kadar Açık Bulundurulacaktır 29.1.2018 Görüntüle
            33 Elektronik Defter Mükelleflerinin ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine 26.1.2018 Görüntüle
            34 696 Sayılı KHK`nın 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Genel Yazı 20.1.2018 Görüntüle
            35 2018 Yurt Dışı Kira Katkısı 20.1.2018 Görüntüle
            36 Asgari İşçilik ile İlgili (SGK Genel Talimat) 19.1.2018 Görüntüle
            37 Amasya-Bartın-Çankırı İllerinin Merkez ve İlçelerindeki Vergi Dairesi ve Malmüdürlüklerine Bağlı Mükelleflerin Dikkatine 16.1.2018 Görüntüle
            38 e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru 10/1/2018 Görüntüle
            39 e-Defter Uygulama Kılavuzu 3/1/2018 Görüntüle
            40 ÖTV3C Beyanname Değişikliği Duyurusu 5/1/2018 Görüntüle
            41 ÖTV3B Beyanname Değişikliği Duyurusu 5/1/2018 Görüntüle
            42 e-Arşiv Başvuru Kılavuzu 9/1/2018 Görüntüle
            43 Kıst Dönem Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Alınmaya Başlanması (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ) 28.12.2017 Görüntüle
            44 Vergi Daireleri 30 Aralık 2017 Cumartesi Günü Saat 19:00` a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 28.12.2017 Görüntüle
            45 Eski Nesil ÖKC`lerin Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilmesi Hakkında Daha Önce Yayınlanmış Olan Duyuru Güncellenmiştir. 26.12.2017 Görüntüle
            46 1.1.2018 Tarihi İtibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru… 22.12.2017 Görüntüle
            47 Defter-Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu 22.12.2017 Görüntüle
            48 e-İrsaliye Uygulaması Başvuru Rehberi ve Klavuzu 18.12.2017 Görüntüle
            49 Önemli Duyuru 16.12.2017 Görüntüle
            50 e-Fatura test planı güncellenmiştir 13.12.2017 Görüntüle
            51 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi 12.12.2017 Görüntüle
            52 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 12.12.2017 Görüntüle
            53 Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu ve e-Arşiv Paketi Güncellenmiştir 8.12.2017 Görüntüle
            54 “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” 21.11.2017 Görüntüle
            55 Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru 16.11.2017 Görüntüle
            56 Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerin 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma 15.11.2017 Görüntüle
            57 İhracat İşlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine 10.11.2017 Görüntüle
            58 Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen Mükelleflere İlişkin Duyuru 10.11.2017 Görüntüle
            59 ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler Hakkında Duyuru 8.11.2017 Görüntüle
            60 Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi hk 8.11.2017 Görüntüle
            61 İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü 6.11.2017 Görüntüle
            62 Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma 4.11.2017 Görüntüle
            63 Elektronik Tebligat Duyurusu 2.11.2017 Görüntüle
            64 İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama Kılavuzu 2.11.2017 Görüntüle
            65 1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru 1.11.2017 Görüntüle
            66 İhracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine! 31.10.2017 Görüntüle
            67 e-FATURA Uygulama Kılavuzları Güncellenmiştir 30.10.2017 Görüntüle
            68 KDV İadesi Kontrol Raporlarının Oluşması İçin Gereken Kriterler 13.10.2017 Görüntüle
            69 e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.7) güncellenmiştir 12.10.2017 Görüntüle
            70 Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin Duyuru 11.10.2017 Görüntüle
            71 Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu Taslağı Hazırlandı 4.10.2017 Görüntüle
            72 KDV Tevkifatı Oranı Hakkında Duyuru 4.10.2017 Görüntüle
            73 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik 3.10.2017 Görüntüle
            74 Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Hakkında Duyuru 3.10.2017 Görüntüle
            75 KIRŞEHİR İlinde Pilot Uygulamada Olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru 28.9.2017 Görüntüle
            76 Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi 22.9.2017 Görüntüle
            77 Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru 20.9.2017 Görüntüle
            78 Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk. 14.9.2017 Görüntüle
            79 Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hakkında 21.8.2017 Görüntüle
            80 ÖTV1 Beyanname Değişikliği Duyurusu 17.8.2017 Görüntüle
            81 Bazı Vergi Dairesi Mükellefleri Beyanname Gönderememesi 4.8.2017 Görüntüle
            82 MUH9213 Kodlu Muhtasar Beyanname Duyurusu 3.8.2017 Görüntüle
            83 Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Bazı Vergi Daireleri 29 Temmuz 2017 Cumartesi Günü Saat 17:00` ye Kadar, 31 Temmuz 2017 Pazartesi Günü ise Tüm Vergi Daireleri Saat 23:59` a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 28.7.2017 Görüntüle
            84 MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru 19.7.2017 Görüntüle
            85 Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik 10.7.2017 Görüntüle
            86 Mali Tatil Hatırlatması (Beyan, Ödeme, Bildirim Vb. Süreler) 9.7.2017 Görüntüle
            87 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Kullanım Zorunluluğu Hakkında Duyuru 22.6.2017 Görüntüle
            88 Mükelleflere Önemli Hatırlatma 22.6.2017 Görüntüle
            89 Vergi Daireleri 28 - 29 ve 30 Haziran 2017 Günleri Saat 23:59` a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 21.6.2017 Görüntüle
            90 Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı Başladı 5.6.2017 Görüntüle
            91 Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın Son Gün 31 Mayıs 2017 25.5.2017 Görüntüle
            92 Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru 17.5.2017 Görüntüle
             DAHA ESKİLER
             Tarih Link
             Haber Başlığı Tarih Link