MEVZUAT ARŞİV
Resmi Gazete
Haber Başlığı Tarih Link
1 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297 22.2.2018 Görüntüle
2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar BKK 2018/11213 16.2.2018 Görüntüle
3 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) 15.2.2018 Görüntüle
4 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13.2.2018 Görüntüle
5 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190 10.2.2018 Görüntüle
6 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) 6.2.2018 Görüntüle
7 Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 6.2.2018 Görüntüle
8 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6.2.2018 Görüntüle
9 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 6.2.2018 Görüntüle
10 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11333 3.2.2018 Görüntüle
11 Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 31.1.2018 Görüntüle
12 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) 31.1.2018 Görüntüle
13 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.1.2018 Görüntüle
14 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45) 30.1.2018 Görüntüle
15 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) 25.1.2018 Görüntüle
16 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 25.1.2018 Görüntüle
17 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11201 25.1.2018 Görüntüle
18 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 25.1.2018 Görüntüle
19 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46) 25.1.2018 Görüntüle
20 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11212 24.1.2018 Görüntüle
21 Anayasa Mahkemesinin 13/12/2017 Tarihli ve E: 2016/14, K: 2017/170 Sayılı Kararı 24.1.2018 Görüntüle
22 Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2017/150, K: 2017/162 Sayılı Kararı 24.1.2018 Görüntüle
23 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11133 20.1.2018 Görüntüle
24 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11093 20.1.2018 Görüntüle
25 Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) 19.1.2018 Görüntüle
26 Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1) 19.1.2018 Görüntüle
27 Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3) 19.1.2018 Görüntüle
28 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9) 13.1.2018 Görüntüle
29 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) 13.1.2018 Görüntüle
30 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 13.1.2018 Görüntüle
31 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) 13.1.2018 Görüntüle
32 Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.1.2018 Görüntüle
33 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12/1/2018 Görüntüle
34 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 1/1/2018 Görüntüle
35 Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4/1/2018 Görüntüle
36 2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 5/1/2018 Görüntüle
37 Karayolu Taşıma Yönetmeliği 8/1/2018 Görüntüle
38 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11106 9/1/2018 Görüntüle
39 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 30.12.2017 Görüntüle
40 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar 30.12.2017 Görüntüle
41 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30.12.2017 Görüntüle
42 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) 30.12.2017 Görüntüle
43 BKK 2017/11171 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30.12.2017 Görüntüle
44 2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 30.12.2017 Görüntüle
45 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 30.12.2017 Görüntüle
46 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar 30.12.2017 Görüntüle
47 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30.12.2017 Görüntüle
48 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) 31.12.2017 Görüntüle
49 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16) 31.12.2017 Görüntüle
50 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382) 31.12.2017 Görüntüle
51 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar 1.1.2018 Görüntüle
52 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 1.1.2018 Görüntüle
53 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 1.1.2018 Görüntüle
54 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar 1.1.2018 Görüntüle
55 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) 29.12.2017 Görüntüle
56 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) 29.12.2017 Görüntüle
57 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) 29.12.2017 Görüntüle
58 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) 29.12.2017 Görüntüle
59 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) 29.12.2017 Görüntüle
60 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) 29.12.2017 Görüntüle
61 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) 29.12.2017 Görüntüle
62 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380) 28.12.2017 Görüntüle
63 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 28.12.2017 Görüntüle
64 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 27.12.2017 Görüntüle
65 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 27.12.2017 Görüntüle
66 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) 26.12.2017 Görüntüle
67 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301) 23.12.2017 Görüntüle
68 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) 23.12.2017 Görüntüle
69 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) 23.12.2017 Görüntüle
70 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 21.12.2017 Görüntüle
71 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) 21.12.2017 Görüntüle
72 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) 21.12.2017 Görüntüle
73 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7063 Sayılı 20.12.2017 Görüntüle
74 Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/36, K: 2017/147 Sayılı Kararı 20.12.2017 Görüntüle
75 Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2016/43, K: 2017/146 Sayılı Kararı 20.12.2017 Görüntüle
76 Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 105) 19.12.2017 Görüntüle
77 Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ Sıra No: 32’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 104) 19.12.2017 Görüntüle
78 Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ Sıra No: 40’ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 103) 19.12.2017 Görüntüle
79 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 102) 19.12.2017 Görüntüle
80 Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 101) 19.12.2017 Görüntüle
81 Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 100) 19.12.2017 Görüntüle
82 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ Sıra No: 8’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 99) 19.12.2017 Görüntüle
83 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 98) 19.12.2017 Görüntüle
84 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 97) 19.12.2017 Görüntüle
85 Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 95) 19.12.2017 Görüntüle
86 Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 94) 19.12.2017 Görüntüle
87 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 93) 19.12.2017 Görüntüle
88 Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 211’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 92) 19.12.2017 Görüntüle
89 Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 91) 19.12.2017 Görüntüle
90 TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 42’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90) 19.12.2017 Görüntüle
91 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ Sıra No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 89) 19.12.2017 Görüntüle
92 Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 88) 19.12.2017 Görüntüle
93 şletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 87) 19.12.2017 Görüntüle
94 Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 86) 19.12.2017 Görüntüle
95 Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 Tarihli ve E: 2017/137, K: 2017/161 Sayılı Kararı 19.12.2017 Görüntüle
96 Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 85) 18.12.2017 Görüntüle
97 Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:84) 18.12.2017 Görüntüle
98 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 83) 18.12.2017 Görüntüle
99 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 82) 17.12.2017 Görüntüle
100 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:81) 17.12.2017 Görüntüle
101 ştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 80) 17.12.2017 Görüntüle
102 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 79) 17.12.2017 Görüntüle
103 Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 78) 17.12.2017 Görüntüle
104 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 77) 17.12.2017 Görüntüle
105 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 75) 17.12.2017 Görüntüle
106 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) 17.12.2017 Görüntüle
107 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) 17.12.2017 Görüntüle
108 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) 17.12.2017 Görüntüle
109 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 73) 16.12.2017 Görüntüle
110 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 72) 16.12.2017 Görüntüle
111 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 71) 16.12.2017 Görüntüle
112 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ Sıra No: 26’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 70) 16.12.2017 Görüntüle
113 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 69) 16.12.2017 Görüntüle
114 Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 68) 16.12.2017 Görüntüle
115 Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 67) 16.12.2017 Görüntüle
116 Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 66) 16.12.2017 Görüntüle
117 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 65) 16.12.2017 Görüntüle
118 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 64) 16.12.2017 Görüntüle
119 Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 63) 16.12.2017 Görüntüle
120 Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 62) 16.12.2017 Görüntüle
121 Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:61) 16.12.2017 Görüntüle
122 Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 60) 16.12.2017 Görüntüle
123 Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 59) 16.12.2017 Görüntüle
124 İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58) 16.12.2017 Görüntüle
125 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 57) 16.12.2017 Görüntüle
126 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805) 16.12.2017 Görüntüle
127 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 240) 16.12.2017 Görüntüle
128 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) 14.12.2017 Görüntüle
129 BKK 2017/10938 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.12.2017 Görüntüle
130 BKK 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.12.2017 Görüntüle
131 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146) 14.12.2017 Görüntüle
132 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 70 (Yazılı Beyanlar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 580) 13.12.2017 Görüntüle
133 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 69 (Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 560) 13.12.2017 Görüntüle
134 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 68 (İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 510) 13.12.2017 Görüntüle
135 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500) 13.12.2017 Görüntüle
136 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450) 13.12.2017 Görüntüle
137 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 65 (İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 315) 13.12.2017 Görüntüle
138 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 300) 13.12.2017 Görüntüle
139 Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.12.2017 Görüntüle
140 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810) 11.12.2017 Görüntüle
141 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800) 11.12.2017 Görüntüle
142 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320) 8.12.2017 Görüntüle
143 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330) 8.12.2017 Görüntüle
144 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 7.12.2017 Görüntüle
145 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200) 7.12.2017 Görüntüle
146 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220) 7.12.2017 Görüntüle
147 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230) 7.12.2017 Görüntüle
148 Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17) 7.12.2017 Görüntüle
149 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299) 6.12.2017 Görüntüle
150 7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5.12.2017 Görüntüle
151 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 5.12.2017 Görüntüle
152 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) 5.12.2017 Görüntüle
153 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27) 5.12.2017 Görüntüle
154 Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar – Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54 1.12.2017 Görüntüle
155 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) 1.12.2017 Görüntüle
156 BKK 2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar 25.11.2017 Görüntüle
157 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379) 24.11.2017 Görüntüle
158 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 18.11.2017 Görüntüle
159 Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.11.2017 Görüntüle
160 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/11/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı 16.11.2017 Görüntüle
161 Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.11.2017 Görüntüle
162 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) 11.11.2017 Görüntüle
163 Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.11.2017 Görüntüle
164 Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği 4.11.2017 Görüntüle
165 7039 Sayılı Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.11.2017 Görüntüle
166 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar 31.10.2017 Görüntüle
167 Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ 31.10.2017 Görüntüle
168 İş Mahkemeleri Kanunu 7036 Sayılı Kanun 25.10.2017 Görüntüle
169 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.10.2017 Görüntüle
170 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2017 Görüntüle
171 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar BKK 2017/10834 20.10.2017 Görüntüle
172 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10821 19.10.2017 Görüntüle
173 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 5/10/2017 Tarihli ve 10507/20106 Sayılı Kararı 18.10.2017 Görüntüle
174 Anayasa Mahkemesinin 28/9/2017 Tarihli ve E: 2016/198, K: 2017/144 Sayılı Kararı 18.10.2017 Görüntüle
175 Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.10.2017 Görüntüle
176 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.10.2017 Görüntüle
177 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11.10.2017 Görüntüle
178 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.10.2017 Görüntüle
179 Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2016/191, K: 2017/131 Sayılı Kararı 10.10.2017 Görüntüle
180 Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6.10.2017 Görüntüle
181 (BKK-2017/10687) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 29.9.2017 Görüntüle
182 İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 1.10.2017 Görüntüle
183 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) 30.9.2017 Görüntüle
184 BKK 2017/10803 Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar 28.9.2017 Görüntüle
185 BKK 2017/10840 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 27.9.2017 Görüntüle
186 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) 27.9.2017 Görüntüle
187 Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.9.2017 Görüntüle
188 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4) 26.9.2017 Görüntüle
189 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1) 26.9.2017 Görüntüle
190 22.9.2017 Görüntüle
191 22.9.2017 Görüntüle
192 Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 21.9.2017 Görüntüle
193 Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 21.9.2017 Görüntüle
194 Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.9.2017 Görüntüle
195 BKK 2017/10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 20.9.2017 Görüntüle
196 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/11) 13.9.2017 Görüntüle
197 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12) 14.9.2017 Görüntüle
198 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] Sayılı Kararı 12.9.2017 Görüntüle
199 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 25.8.2017 Görüntüle
200 Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.8.2017 Görüntüle
201 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.8.2017 Görüntüle
202 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.8.2017 Görüntüle
203 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.8.2017 Görüntüle
204 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.8.2017 Görüntüle
205 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.8.2017 Görüntüle
206 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2017/10465 19.8.2017 Görüntüle
207 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2017/10465 19.8.2017 Görüntüle
208 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) 18.8.2017 Görüntüle
209 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.8.2017 Görüntüle
210 Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2017/10543) 17.8.2017 Görüntüle
211 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.8.2017 Görüntüle
212 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2017/10585) 10.8.2017 Görüntüle
213 Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılmasına Hakkında Mecburi Meslek Kararı 13.8.2017 Görüntüle
214 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 11.8.2017 Görüntüle
215 Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/44, K: 2017/118 Sayılı Kararı 11.8.2017 Görüntüle
216 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği 8.8.2017 Görüntüle
217 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (BKK-10542) 6.8.2017 Görüntüle
218 Bilirkişilik Yönetmeliği 3.8.2017 Görüntüle
219 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (2017-10412) 2.8.2017 Görüntüle
220 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı 2.8.2017 Görüntüle
221 Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) 29.7.2017 Görüntüle
222 BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar 29.7.2017 Görüntüle
223 BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 28.7.2017 Görüntüle
224 BKK 2017/10468 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar 28.7.2017 Görüntüle
225 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48) 27.7.2017 Görüntüle
226 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1) 26.7.2017 Görüntüle
227 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) 25.7.2017 Görüntüle
228 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Sözkonusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 21.7.2017 Görüntüle
229 Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik 21.7.2017 Görüntüle
230 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.7.2017 Görüntüle
231 Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/24, K: 2017/112 Sayılı Kararı 19.7.2017 Görüntüle
232 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.7.2017 Görüntüle
233 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7.7.2017 Görüntüle
234 Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2017/3) 7.7.2017 Görüntüle
235 Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6) 7.7.2017 Görüntüle
236 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22/6/2017 Tarihli ve 10472/20071 Sayılı Kararı 6.7.2017 Görüntüle
237 BKK 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 3.7.2017 Görüntüle
238 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481) 1.7.2017 Görüntüle
239 7033 Sayılı Kanun Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1.7.2017 Görüntüle
240 Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.6.2017 Görüntüle
241 Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.a) 30.6.2017 Görüntüle
242 BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar 30.6.2017 Görüntüle
243 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.6.2017 Görüntüle
244 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 24.6.2017 Görüntüle
245 Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.6.2017 Görüntüle
246 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) 22.6.2017 Görüntüle
247 Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik 22.6.2017 Görüntüle
248 Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2017/1) 20.6.2017 Görüntüle
249 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) 9.6.2017 Görüntüle
250 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) 9.6.2017 Görüntüle
251 Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9.6.2017 Görüntüle
252 Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 6.6.2017 Görüntüle
253 Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6.6.2017 Görüntüle
254 Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) 6.6.2017 Görüntüle
255 Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6.6.2017 Görüntüle
256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 3.6.2017 Görüntüle
257 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 3.6.2017 Görüntüle
258 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 3.6.2017 Görüntüle
259 Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1) 2.6.2017 Görüntüle
260 Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 72) 2.6.2017 Görüntüle
261 Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2.6.2017 Görüntüle
262 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1.6.2017 Görüntüle
263 Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 27.5.2017 Görüntüle
264 Bazıı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7020) 27.5.2017 Görüntüle
265 Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.5.2017 Görüntüle
266 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326 20.5.2017 Görüntüle
267 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (7018 Sayılı Kanun) 20.5.2017 Görüntüle
268 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği 18.5.2017 Görüntüle
269 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4) 18.5.2017 Görüntüle
270 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 16.5.2017 Görüntüle
271 BKK 2017/10071 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar 13.5.2017 Görüntüle
272 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.5.2017 Görüntüle
273 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 11.5.2017 Görüntüle
274 BKK 2017/10051 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar 11.5.2017 Görüntüle
275 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9.5.2017 Görüntüle
276 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) 5.5.2017 Görüntüle
277 Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği 5.5.2017 Görüntüle
278 BKK 2017/10092 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5.5.2017 Görüntüle
279 Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2017/47, K: 2017/84 Sayılı Kararı 4.5.2017 Görüntüle
280 BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 3.5.2017 Görüntüle
281 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3.5.2017 Görüntüle
282 BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 29.4.2017 Görüntüle
283 Anayasa Mahkemesinin 12/4/2017 Tarihli ve E: 2017/23, K: 2017/93 Sayılı Kararı 27.4.2017 Görüntüle
284 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.4.2017 Görüntüle
285 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) 25.4.2017 Görüntüle
286 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği 25.4.2017 Görüntüle
287 Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.4.2017 Görüntüle
288 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.4.2017 Görüntüle
289 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) 22.4.2017 Görüntüle
290 BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 21.4.2017 Görüntüle
291 Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 19.4.2017 Görüntüle
292 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.4.2017 Görüntüle
293 Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2017/14, K: 2017/83 Sayılı Kararı 18.4.2017 Görüntüle
294 Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/168, K: 2017/82 Sayılı Kararı 18.4.2017 Görüntüle
295 Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.4.2017 Görüntüle
296 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1) 13.4.2017 Görüntüle
297 Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ 13.4.2017 Görüntüle
298 Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik 12.4.2017 Görüntüle
299 Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ 8.4.2017 Görüntüle
300 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.3.2017 Görüntüle
301 Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.3.2017 Görüntüle
302 Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Kararlar 25.3.2017 Görüntüle
303 Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.3.2017 Görüntüle
304 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 30.3.2017 Görüntüle
305 BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.3.2017 Görüntüle
306 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) 31.3.2017 Görüntüle
307 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/10) 31.3.2017 Görüntüle
308 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1) 31.3.2017 Görüntüle
309 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) 1.4.2017 Görüntüle
310 Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 4.4.2017 Görüntüle
311 BKK 2017/9988 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 5.4.2017 Görüntüle
312 BKK 2017/9986 Merkezi Ankara’da Olmak Üzere 100.000.000 Türk Lirası Sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 6.4.2017 Görüntüle
  SGK Genelgesi
  Haber Başlığı Tarih Link
  1 2018/6 5.2.2018 Görüntüle
  2 Kayıt dışı istihdam ile mücadele 1.2.2018 Görüntüle
  3 2018/5 “Kadroya geçirilecek alt işveren işçileri” 29.1.2018 Görüntüle
  4 2018/4 “2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik” 29.1.2018 Görüntüle
  5 2018/3 “2008-88, 2009-62 ve 2011-13 sayılı Genelgelerde değişiklik” 29.1.2018 Görüntüle
  6 2018/2 SGK Genelgesi “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” 24.1.2018 Görüntüle
  7 “Süresi İçinde Yapılmayan Tarım Tescilleri” SGK Genelge 2017/32 4/1/2018 Görüntüle
  8 2011/53 Sayılı Genelgenin Tebliğ İşlemleri ve Süreler ile İlgili Bölümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 2017/30 Sayılı Genelge 2.1.2018 Görüntüle
  9 2017/25 26.9.2017 Görüntüle
  10 SGK Genelgesi 2017/26 (Genel Sağlık Sigortası) 25.9.2017 Görüntüle
  11 2017/24 9.7.2017 Görüntüle
  12 2017/22 Kurum Rücuen Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Genelge 19.6.2017 Görüntüle
  13 2017/21 8.6.2017 Görüntüle
  14 SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik) 8.5.2017 Görüntüle
  15 E-Bildirge Hakkında Duyuru 16.4.2017 Görüntüle
  16 Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama 13.4.2017 Görüntüle
  17 2017/16 Sayılı Genelge 6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler 6.4.2017 Görüntüle
  18 2017/10 Sayılı Genelgede Değişikliğe İlişkin 2017/17 Sayılı Genelge 6.4.2017 Görüntüle
   SGK Duyurusu
   Haber Başlığı Tarih Link
   1 SGK İle T.C. Ziraat Bankası Arasında İmzalanan Kredi İşbirliği Protokolüne İlişkin Duyuru 14.2.2018 Görüntüle
   2 Tütün İkramiyeleri ve Aylık Fark Tutarları 25 Ocak’ta Ödenecek 24.1.2018 Görüntüle
   3 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Başlanılması 19.1.2018 Görüntüle
   4 Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik 19.1.2018 Görüntüle
   5 Ceza İnfaz Kurumlarında Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılan 4/C Sigortalıları İçin Düzenlenecek Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Hakkında Duyuru 17.1.2018 Görüntüle
   6 Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru 9/1/2018 Görüntüle
   7 Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemleri Hakkında Duyuru 3.1.2018 Görüntüle
   8 Sürekli İşçi Kadrosunu Geçiş İşlemleri Hakkında Duyuru 3.1.2018 Görüntüle
   9 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi 1.1.2018 Görüntüle
   10 2017 Yılı kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru 21.12.2017 Görüntüle
   11 E-Bildige Uygulamasında Yapılacak Kesinti Hakkında Duyuru 13.12.2017 Görüntüle
   12 2017 Kasım Ayına İlişkin Bazı Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Açıklama 7.12.2017 Görüntüle
   13 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru 29.11.2017 Görüntüle
   14 İşverenlere Önemle Duyurulur 3.11.2017 Görüntüle
   15 2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi Uzatıldı 3.11.2017 Görüntüle
   16 Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecek 31.10.2017 Görüntüle
   17 E-Fatura Hakkında Duyuru 30.10.2017 Görüntüle
   18 İsteğe Bağlı Tahsilatları Hakkında Duyuru 26.10.2017 Görüntüle
   19 Ertelenen Prim Ödemeleri Hakkında Duyuru 3.10.2017 Görüntüle
   20 SGK E-Fatura Uygulamasına Geçiş Hakkında Önemli Duyuru 1.10.2017 Görüntüle
   21 Terör Nedeniyle Bazı İl ve İlçelerdeki İşverenlerin/Sigortalıların SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru 28.9.2017 Görüntüle
   22 7020 sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırmalarda Peşin Ödeme Süresinin Uzatılması 26.9.2017 Görüntüle
   23 Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri 25.9.2017 Görüntüle
   24 7020 sayılı yapılandırmada peşin ödeme süresinin uzatılması 22.9.2017 Görüntüle
   25 SGK Tarafından Şehit, Harp ve Vazife Malüllerinin Çocuklarına Ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımı Arttı 11.9.2017 Görüntüle
   26 2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi 25.8.2017 Görüntüle
   27 SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Süresi 5 Eylül 2017 Tarihi Gün Sonuna Kadar Uzatıldı 25.8.2017 Görüntüle
   28 Elektronik Fatura Uygulamasına Geçilmesi 22.8.2017 Görüntüle
   29 Yol Yemek Prim İadeleri 14.8.2017 Görüntüle
   30 4/1-(C) Kapsamındaki Sigortalıların (Kamu Görevlilerinin) Emeklilik İşlemlerinin Hizmet Takip Programı (Hitap) Üzerinden Gönderilecek Emeklilik Belgeleri Esas Alınarak Yapılması Hakkında Duyuru 11.8.2017 Görüntüle
   31 2017 Yılı Mali Tatil 24.7.2017 Görüntüle
   32 687 Sayılı KHK`da Yer Alan Prim Desteği 24.7.2017 Görüntüle
   33 4/1-a ve 4/1-b Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2017 Temmuz Artışları 21.7.2017 Görüntüle
   34 Kurumumuzca Kamu ve Özel Sigortalılar ile Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanacak Gelir/Aylık Ödemelerine İlişkin Duyuru 21.7.2017 Görüntüle
   35 687 Sayılı KHK’da Yer Alan İşveren Desteğinde Ortalama Sigortalı Sayısı Hesabına İlişkin Açıklama 21.7.2017 Görüntüle
   36 İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB’de Faydalanılan Asgari Ücret Desteğine İlişkin 14.07.2917 Tarihli ve 8925159 Sayılı Genel Yazı 18.7.2017 Görüntüle
   37 Malullük Aylığı Bağlanmamış Olup 670/KHK Kapsamında Tazminat Hakkından Yararlananlara İlişkin Belge Türleri 17.7.2017 Görüntüle
   38 687 Sayılı KHK Kapsamında Uygulanan Prim Desteği 14.7.2017 Görüntüle
   39 4447 Geçici 17 Madde İşveren Desteği 7.7.2017 Görüntüle
   40 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Borçların Kapatılması 4.7.2017 Görüntüle
   41 Kurum Alacaklarının 7020 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına İlişkin Başvuruların Alınması 30.6.2017 Görüntüle
   42 Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkında Duyuru 22.6.2017 Görüntüle
   43 Toplu İş Sözleşmesi İmzalamış İşverenlere 2017 Yılında Sağlanacak Asgari Ücret Destek Tutarı 19.6.2017 Görüntüle
   44 Terör Nedeniyle Bazı İl ve İlçelerdeki İşverenlerin/Sigortalıların SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi 19.6.2017 Görüntüle
   45 7020 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Üzerinden Başvuru 13.6.2017 Görüntüle
   46 51 Nolu Belge Türü Güvenlik Korucuları 5.6.2017 Görüntüle
   47 14/04/2012 Tarihinden Önce Görevden Ayrılan Sigortalıların Hizmet Takip Programına Veri Aktarım Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 5.6.2017 Görüntüle
   48 Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru 31.5.2017 Görüntüle
   49 Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Hakkında Duyuru 24.5.2017 Görüntüle
   50 e-Bildirge Programı Hakkında Duyuru 15.5.2017 Görüntüle
   51 2017 Mart ayına ait Sigorta Primi Ödemesi 2.5.2017 Görüntüle
   52 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili SGK Duyurusu 30.3.2017 Görüntüle
   53 2017/10 Sayılı Genelgede Değişiklik 5.4.2017 Görüntüle
    SGK Genel Yazı
    Haber Başlığı Tarih Link
    1 İlave Altı Puanlık İndirim Kapsamında 30/05/2013 Tarihli, 2013/4966 Sayılı Kararnamenin Ekli (I) ve (II) Sayılı Listelerinde Belirtilen İllerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin İndirimden Yararlanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru 13.2.2018 Görüntüle
    2 İlave Altı Puanlık İndirim Kapsamında 30/05/2013 Tarihli, 2013/4966 Sayılı Kararnamenin Ekli )I) ve (II) Sayılı Listelerinde Belirtilen İllerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin İndirimden Yararlanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru 13.2.2018 Görüntüle
    3 Yurda Giriş Çıkış Tarihlerinin Tespiti Genel Yazı 7.2.2018 Görüntüle
    4 Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli 30.1.2018 Görüntüle
    5 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2018/Ocak Artışları 26.1.2018 Görüntüle
    6 2829 Sayılı Kanuna Göre Aylık Bağlama İşlemleri 26.1.2018 Görüntüle
    7 Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olanlar 26.1.2018 Görüntüle
    8 Borç Sorgusu SGK Genel Yazı 15.12.2017 Görüntüle
    9 “Yapı Ruhsatları” SGK Genel Yazı 15.12.2017 Görüntüle
    10 Arabuluculuk Sözleşmeleri 24.11.2017 Görüntüle
    11 İşveren Vekili 23.10.2017 Görüntüle
    12 Yurtdışı Borçlanma İşlemleri 26.10.2017 Görüntüle
    13 Okul Aile Birlikleri 19.10.2017 Görüntüle
    14 4/1-(a) ve (b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamaları 11.10.2017 Görüntüle
    15 7020 Yapılandırma İstisna İşyeri İşlemleri 23.8.2017 Görüntüle
    16 Merkezi Ödemelerin 20/07/2017 tarihi İtibariyle PTT İş Yerlerinden Yapılmasına İlişkin Duyuru 27.7.2017 Görüntüle
    17 Cari Ay Dönemlerinin 6736 Sayılı Yapılandırma Taksitlere Mahsup Edilmesi Hakkında 25.7.2017 Görüntüle
    18 Yurtdışında İlk İşe Giriş ve Kısmi Aylığın Tam Aylığa Dönüştürülmesi Hakkında Genel Yazı 5.7.2017 Görüntüle
    19 Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenleri 19.6.2017 Görüntüle
    20 Hakediş Ödemeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri 13.6.2017 Görüntüle
    21 7020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar 7.6.2017 Görüntüle
    22 Noter Vekilleri 6.6.2017 Görüntüle
    23 04.04.3017 Tarihli 1877812 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kapatılıp Yeniden Açılan İşyerleri Hakkında Genel Yazı 6.4.2017 Görüntüle
     Danıştay Kararı
     Haber Başlığı Tarih Link
      Genel Yazı
      Haber Başlığı Tarih Link
      1 Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu 20.2.2018 Görüntüle
      2 On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru (Rekabet Kurumu) 5/1/2018 Görüntüle
      3 Denetimi Üstlenenler Tarafından Verilecek Eğitim Hizmetlerinden Denetlenen Şirket Çalışanlarının Faydalanması Hakkında Kurul Kararı 18.12.2017 Görüntüle
      4 E-Ticaret Bilgi Sistemi Platformu Kayıt ve Bildirim İşlemleri Başladı 6.12.2017 Görüntüle
      5 Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Duyuru İŞKUR Duyurusu 23.8.2017 Görüntüle
      6 Kooperatiflerin Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Hakkında Genelge (2017/1) 4.4.2017 Görüntüle
       Taslak
       Haber Başlığı Tarih Link
       1 27/12/2017 Tarihi İtibarıyla Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) Taslağı Güncellenmiştir. 27.12.2017 Görüntüle
       2 Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) Taslağı 24.12.2017 Görüntüle
       3 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16) Taslağı Hazırlandı. 22.12.2017 Görüntüle
       4 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:3) Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 12.12.2017 Görüntüle
       5 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 8.12.2017 Görüntüle
       6 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Güncellendi 6.12.2017 Görüntüle
       7 Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 23.11.2017 Görüntüle
       8 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi 21.11.2017 Görüntüle
       9 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 10.11.2017 Görüntüle
       10 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı 24.10.2017 Görüntüle
       11 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi 20.9.2017 Görüntüle
       12 Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 27.8.2017 Görüntüle
       13 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 25.8.2017 Görüntüle
       14 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 11.7.2017 Görüntüle
       15 7020 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 23.6.2017 Görüntüle
       16 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Revize Edilerek Yeniden Hazırlandı. 30.5.2017 Görüntüle
       17 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağı 30.5.2017 Görüntüle
       18 12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 7.4.2017 Görüntüle
       19 45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 7.4.2017 Görüntüle
       20 Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı 24.3.2017 Görüntüle
        Tasarı
        Haber Başlığı Tarih Link
         Maliye Bakanlığı Genelgesi
         Haber Başlığı Tarih Link
         1 BÜMKO Genelge 30.1.2018 Görüntüle
         2 2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Aylıklarına İlişkin Genelge… 4/1/2018 Görüntüle
         3 Mali ve Sosyal Haklar (Genelge-2) 4/1/2018 Görüntüle
         4 2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurtdışı Aylıklarına İlişkin Genelge 4.7.2017 Görüntüle
         5 Mali ve Sosyal Haklar 4.7.2017 Görüntüle
         6 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı İç Genelgesi (Seri No: 2017/1) 15.6.2017 Görüntüle
         7 T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü “Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı” 11.4.2017 Görüntüle
          Maliye Bakanlığı Sirküleri
          Haber Başlığı Tarih Link
          1 VUK/99 12.2.2018 Görüntüle
          2 Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Elektronik Ortamda Gönderilmesi Gereken 2017/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı. 31.1.2018 Görüntüle
          3 Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde Son Zamanlarda Vuku Bulan ve Genel Hayatı Etkileyen Olaylar Nedeniyle Bazı Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 23.1.2018 Görüntüle
          4 KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı. VUK/96 24.11.2017 Görüntüle
          5 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 46 24.10.2017 Görüntüle
          6 Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 12.9.2017 Görüntüle
          7 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 11.7.2017 Görüntüle
          8 VUK/93 23.5.2017 Görüntüle
          9 VUK/91 20.4.2017 Görüntüle
          10 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 3.4.2017 Görüntüle
           M.B. Basın Açıklaması
           Haber Başlığı Tarih Link
           1 Vergi Daireleri 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba Günü Saat 23:59` a Kadar Açık Olacaktır. 29.5.2017 Görüntüle
            M.B. Duyurusu
            Haber Başlığı Tarih Link
            1 e-Fatura ile İlgili Duyuru 19.2.2018 Görüntüle
            2 “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi 15.2.2018 Görüntüle
            3 E-Fatura Belgesini Reklam Amaçlı Düzenleyenler Hakkında Duyuru 13.2.2018 Görüntüle
            4 Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hakkında Duyuru 13.2.2018 Görüntüle
            5 Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) Etmesi Halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname 12.2.2018 Görüntüle
            6 e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.8) güncellenmiştir 9.2.2018 Görüntüle
            7 1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru 9.2.2018 Görüntüle
            8 Planlı Bakım Çalışması Duyurusu 8.2.2018 Görüntüle
            9 Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru 7.2.2018 Görüntüle
            10 e-Fatura, e-Defter, e-Bilet uygulamalarında sıkça sorulan sorular güncellenmiştir 6.2.2018 Görüntüle
            11 2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Aşamasında %5 İndiriminden Faydalanabilme Kuralları Hakkında Kılavuz 6.2.2018 Görüntüle
            12 Basit Usul Beyannamesi Hakkında Önemli Duyuru 2.2.2018 Görüntüle
            13 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 1.2.2018 Görüntüle
            14 Vergi Daireleri 30 Ocak 2018 Salı ve 31 Ocak 2018 Çarşamba Günü Saat 19:00` a Kadar Açık Bulundurulacaktır 29.1.2018 Görüntüle
            15 Elektronik Defter Mükelleflerinin ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine 26.1.2018 Görüntüle
            16 696 Sayılı KHK`nın 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Genel Yazı 20.1.2018 Görüntüle
            17 2018 Yurt Dışı Kira Katkısı 20.1.2018 Görüntüle
            18 Asgari İşçilik ile İlgili (SGK Genel Talimat) 19.1.2018 Görüntüle
            19 Amasya-Bartın-Çankırı İllerinin Merkez ve İlçelerindeki Vergi Dairesi ve Malmüdürlüklerine Bağlı Mükelleflerin Dikkatine 16.1.2018 Görüntüle
            20 e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru 10/1/2018 Görüntüle
            21 e-Defter Uygulama Kılavuzu 3/1/2018 Görüntüle
            22 ÖTV3C Beyanname Değişikliği Duyurusu 5/1/2018 Görüntüle
            23 ÖTV3B Beyanname Değişikliği Duyurusu 5/1/2018 Görüntüle
            24 e-Arşiv Başvuru Kılavuzu 9/1/2018 Görüntüle
            25 Kıst Dönem Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Alınmaya Başlanması (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ) 28.12.2017 Görüntüle
            26 Vergi Daireleri 30 Aralık 2017 Cumartesi Günü Saat 19:00` a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 28.12.2017 Görüntüle
            27 Eski Nesil ÖKC`lerin Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilmesi Hakkında Daha Önce Yayınlanmış Olan Duyuru Güncellenmiştir. 26.12.2017 Görüntüle
            28 1.1.2018 Tarihi İtibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru… 22.12.2017 Görüntüle
            29 Defter-Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu 22.12.2017 Görüntüle
            30 e-İrsaliye Uygulaması Başvuru Rehberi ve Klavuzu 18.12.2017 Görüntüle
            31 Önemli Duyuru 16.12.2017 Görüntüle
            32 e-Fatura test planı güncellenmiştir 13.12.2017 Görüntüle
            33 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi 12.12.2017 Görüntüle
            34 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 12.12.2017 Görüntüle
            35 Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu ve e-Arşiv Paketi Güncellenmiştir 8.12.2017 Görüntüle
            36 “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” 21.11.2017 Görüntüle
            37 Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru 16.11.2017 Görüntüle
            38 Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerin 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma 15.11.2017 Görüntüle
            39 İhracat İşlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine 10.11.2017 Görüntüle
            40 Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen Mükelleflere İlişkin Duyuru 10.11.2017 Görüntüle
            41 ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler Hakkında Duyuru 8.11.2017 Görüntüle
            42 Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi hk 8.11.2017 Görüntüle
            43 İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü 6.11.2017 Görüntüle
            44 Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma 4.11.2017 Görüntüle
            45 Elektronik Tebligat Duyurusu 2.11.2017 Görüntüle
            46 İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama Kılavuzu 2.11.2017 Görüntüle
            47 1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru 1.11.2017 Görüntüle
            48 İhracat işlemlerinde BEDELSİZ e-Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine! 31.10.2017 Görüntüle
            49 e-FATURA Uygulama Kılavuzları Güncellenmiştir 30.10.2017 Görüntüle
            50 KDV İadesi Kontrol Raporlarının Oluşması İçin Gereken Kriterler 13.10.2017 Görüntüle
            51 e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.7) güncellenmiştir 12.10.2017 Görüntüle
            52 Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin Duyuru 11.10.2017 Görüntüle
            53 Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu Taslağı Hazırlandı 4.10.2017 Görüntüle
            54 KDV Tevkifatı Oranı Hakkında Duyuru 4.10.2017 Görüntüle
            55 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik 3.10.2017 Görüntüle
            56 Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Hakkında Duyuru 3.10.2017 Görüntüle
            57 KIRŞEHİR İlinde Pilot Uygulamada Olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru 28.9.2017 Görüntüle
            58 Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi 22.9.2017 Görüntüle
            59 Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru 20.9.2017 Görüntüle
            60 Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk. 14.9.2017 Görüntüle
            61 Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hakkında 21.8.2017 Görüntüle
            62 ÖTV1 Beyanname Değişikliği Duyurusu 17.8.2017 Görüntüle
            63 Bazı Vergi Dairesi Mükellefleri Beyanname Gönderememesi 4.8.2017 Görüntüle
            64 MUH9213 Kodlu Muhtasar Beyanname Duyurusu 3.8.2017 Görüntüle
            65 Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Bazı Vergi Daireleri 29 Temmuz 2017 Cumartesi Günü Saat 17:00` ye Kadar, 31 Temmuz 2017 Pazartesi Günü ise Tüm Vergi Daireleri Saat 23:59` a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 28.7.2017 Görüntüle
            66 MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru 19.7.2017 Görüntüle
            67 Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik 10.7.2017 Görüntüle
            68 Mali Tatil Hatırlatması (Beyan, Ödeme, Bildirim Vb. Süreler) 9.7.2017 Görüntüle
            69 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Kullanım Zorunluluğu Hakkında Duyuru 22.6.2017 Görüntüle
            70 Mükelleflere Önemli Hatırlatma 22.6.2017 Görüntüle
            71 Vergi Daireleri 28 - 29 ve 30 Haziran 2017 Günleri Saat 23:59` a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 21.6.2017 Görüntüle
            72 Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı Başladı 5.6.2017 Görüntüle
            73 Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın Son Gün 31 Mayıs 2017 25.5.2017 Görüntüle
            74 Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru 17.5.2017 Görüntüle
             DAHA ESKİLER
             Tarih Link
             Haber Başlığı Tarih Link